Szczegółowa analiza trójwymiarowego wizerunku


Informacje otrzymane w wyniku badań

Nawiązując do zdjęcia nr 11, przedstawiającego wizerunek twarzy z wyszczególnieniem jej cech charakterystycznych (oznaczonych cyframi od 1 do 20), wymienimy otrzymane w wyniku eidomatycznych badań dane, połączone z informacjami wydobytymi z dwuwymiarowych wizerunków, i w ten sposób ostatecznie potwierdzonymi, dołączając do nich najbardziej przypuszczalne hipotezy interpretacji.

Eidomatyczne dane dotyczące oblicza Człowieka z Całunu przedstawiają się następująco: